Trở lại danh sách

Thành phố Sơn La được công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La